Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

1)      Εγκύκλιος  Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  σύμφωνα με  το αρ.19 του
ν.4488/2017 (ΑΔΑ Ω55ΘΗ-Φ0Α)
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A955%CE%98%CE%97-%CE%A60%CE%91

2)      Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους
δημοσίους υπαλλήλους (ΑΔΑ 6Ρ7ΤΗ-01Γ)
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A17%CE%A4%CE%97-01%CE%93

Τις ανωτέρω εγκυκλίους μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του
Ταμείου μας: www.mtpy.gr  ή στην Διαύγεια μέσω των ανωτέρω συνδέσμων
(links).

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή  τους και παραμένουμε στην διάθεσή
σας για οιανδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017