Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Αναμορφωμένος αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων και συνέντευξη υποψηφίων