Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Απόφαςθ ζγκριςθσ λειτουργίασ ολιγομελϊν τμθμάτων ςτα ΕΡΑ.Λ αρμοδιότθτασ των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Κριτθσ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021