Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2983/20-03-2020 Απόφασης Λύσης Σύμβασης προσωρινών αναπληρωτριών/τών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)