Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης: «Ορισμός μελών Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»