Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ε.Α.Ε. Τα ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο