Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), ασφαλισμένων του Δημοσίου Τομέα