Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Διαδικασία εφαρμογής του Ν.1256/1982 περί πολυθεσίας, πολυαπασχόλησης και καθιέρωσης ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα - Έλεγχος υπεύθυνων δηλώσεων