Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευ σης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνι κών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021- 2022