Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστα σία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέ ντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις.