Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21- 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, με τεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).