Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β ́/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)