Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Διαδικασία εφαρμογής του Ν.1256/1982 περί πολυθεσίας πολυαπασχόλησης και καθιέρωσης ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα. - Έλεγχος υπεύθυνων δηλώσεων