Τρίτη 21 Απριλίου 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ-Πράξη «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων», ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-13