Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Υπόμνηση υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 για την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων