Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Καθορισμός τρόπου λειτουργίας και αρμοδιοτή- των του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).