Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Εφαρμογή του Ν.1286/1982 περί πολυθεσίας πολυαπασχόλησης και καθιέρωσης ανωτάτου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα.