Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡ ΓΕΛ_2018

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4479/09-10-2018 δημοσιεύτηκε:
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3411/τ.Β’/10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου».