Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Συμβάσεις καινοτομίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011) (Απόφαση Τ.Ο.2 /2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)