Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ε3ΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ