Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι με την 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, καλούνται: 
α)Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και 
β) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά να προσκομιστούν εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών στον παραπάνω πίνακα.  Πριν την προσέλευση στην υπηρεσία παρακαλείστε όπως διαβάστε προσεκτικά την σχετική πρόσκληση και το αντίστοιχο ΦΕΚ της προκήρυξης.

 Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την προσέλευση στη ΔΔΕ Χανίων
  1.  Να έχετε συμπληρωμένη την αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα. Το πρώτο μένει στην υπηρεσία και το δεύτερο το παίρνετε πίσω με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης
  • Στον πίνακα 1 να έχετε γράψει τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ
  • Στον πίνακα 2 να έχετε γράψει τα νέα στοιχεία που θέλετε να καταχωρηθούν στο ΟΠΣΥΔ. Η αίτηση να συνοδεύεται από ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά..
  • Στον πίνακα 3 να έχετε γράψει τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ αλλά έχουν επέλθει μεταβολές. Η αίτηση να συνοδεύεται από ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά..
     2. Η αίτηση να συνοδεύεται επίσης από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

     3. Όσοι καταθέτουν δικαιολογητικά για λογαριασμό τρίτων οφείλουν να έχουν μαζί τους  εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Υπηρεσία