Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ


Εν όψει των αιτήσεων για την κατάρτιση των πινάκων της γενικής εκπαίδευσης, υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικών με το ΟΠΣΥΔ γίνεται μόνο μέσω του e-mail opsydhelp@minedu.gov.gr

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι με την 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, καλούνται: 
α)Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και 
β) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά να προσκομιστούν εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών στον παραπάνω πίνακα.  Πριν την προσέλευση στην υπηρεσία παρακαλείστε όπως διαβάστε προσεκτικά την σχετική πρόσκληση και το αντίστοιχο ΦΕΚ της προκήρυξης.

 Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την προσέλευση στη ΔΔΕ Χανίων
  1.  Να έχετε συμπληρωμένη την αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα. Το πρώτο μένει στην υπηρεσία και το δεύτερο το παίρνετε πίσω με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης
  • Στον πίνακα 1 να έχετε γράψει τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ
  • Στον πίνακα 2 να έχετε γράψει τα νέα στοιχεία που θέλετε να καταχωρηθούν στο ΟΠΣΥΔ. Η αίτηση να συνοδεύεται από ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά..
  • Στον πίνακα 3 να έχετε γράψει τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ αλλά έχουν επέλθει μεταβολές. Η αίτηση να συνοδεύεται από ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά..
     2. Η αίτηση να συνοδεύεται επίσης από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

     3. Όσοι καταθέτουν δικαιολογητικά για λογαριασμό τρίτων οφείλουν να έχουν μαζί τους  εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Υπηρεσία

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 Κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο/ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν απαιτούμενα προσόντα, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά, μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεχτικά το ΦΕΚ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2019

Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε

Το ΥΠΑΙΘ  καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά  προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά, μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τις αναγραφόμενες οδηγίες αφού μελετήσουν προσεκτικά το ΦΕΚ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 197623/Η2/12-12-2019 (ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο) Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον προσωρινό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:
1.       Δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά.
2.       Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
3.        Δεν προσκόμισαν τους τίτλους γλωσσομάθειας ή και την επικυρωμένη μετάφραση αυτών.
4.       Δεν προσκόμισαν το Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού.
5.       Δεν προκηρύχθηκε η ειδικότητα.
6.       Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 2 της αριθμ. 66793/Η2/30-04-2018 Υ.Α. (Β' 1487).

Οι αιτήσεις ανάκλησης της αίτησης απόσπασης  που υποβλήθηκαν μέχρι και σήμερα (23-12-2019) έγιναν δεκτές και τέθηκαν στο αρχείο.
 Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης  μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, έως και την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 24:00, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό του και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.
Ο πίνακας μη δεκτών αιτήσεων σε μορφή Excel.
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης σε μορφή Excel.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ευχαριστήριο Δ/ντη για την διάλεξη «Προετοιμαζόμενοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Άσκηση και Διατροφή»


  


Με την ολοκλήρωση της διάλεξης «Προετοιμαζόμενοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Άσκηση και Διατροφή» θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου και  να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωσή της.

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 Υ.Α. πρόσκλησης, η οποία είναι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ στο https://opsyd.sch.gr)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2020

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑ Ποδοσφαίρου Γυμνασίων


Με μεγάλη συμμετοχή και σε γιορτινό κλίμα ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου Γυμνασίων. Πάνω από 20 μαθητικές ομάδες αγωνίστηκαν με βασικό στόχο την άθληση, την καλλιέργεια της άμιλλας και την διάδοση της αξίας της δια βίου άσκησης.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πιστοποιητικά Επιτυχίας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαῒου 2019 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία μας, Ι.Γκερόλα 48Β, στον 4ο όροφο (γραφείο Δ2), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ»


Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ,
 «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ»  
 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ <<ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ>>,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
«TA XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00,
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) Πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ α λ ε ί  τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 12 -12-2019 μέχρι 17 -12-2019 και ώρα 14.00.
Το έγγραφο ολοκληρωμένο σε μορφή pdf 
Φύλλο Μητρώου εκπαιδευτικού σε μορφή doc

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)  Έδεσσας Γιαννιτσών, 
o        ως κομβικός συνεργάτης σε ότι αφορά στην Εκπαίδευση
o        στο πλαίσιο λειτουργίας και συντονισμού των Εθνικών Θεματικών Δικτύων του Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… «ΑΧΡΗΣΤΑ»  και ΝΕΡΟ & ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
 σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ή και να συμμετάσχετε με ανακοίνωσή σας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020, που έχει ως αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
 1: Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει μία τουλάχιστον Συνεδρία η οποία θα δώσει βήμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν το έργο* τους -μετά από αξιολόγηση από κριτές-, στην αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση ανακοίνωσης σε επιστημονικό συνέδριο.
2: Το δικαίωμα συμμετοχής και ανακοίνωσης στο Συνέδριο δίνεται δίχως χρέωση, αδαπάνως.
3: Οι καλύτερες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν ως άρθρα -μετά από νέα αξιολόγηση- στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Desalination and Water Treatment Journal".
4: Μια πλήρης ημέρα επίσκεψης-εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στην ελληνική πιλοτική περιοχή του ευρωπαϊκού έργου BalkanRoad -στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το παρόν συνέδριο- , συγκεκριμένα στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, στη Νάουσα.
5: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων προς κρίση έχει μετατεθεί  για τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

SAVE THE DATE: 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Όσες και όσοι ενδιαφερόσαστε να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.
Την εγκυρότητα και το κύρος του Συνεδρίου διασφαλίζουν οι διοργανωτές του, που είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ως επικεφαλής οργανισμός), η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και οι λοιποί εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος BalkanROAD, δηλαδή οι, Association of Agri-Environmental Farmers (AAEF), Association of Agri-Environmental Farmers (AAEF), Agricultural University of Tirana (AUT), Macedonian Organic Producers Federation (MOPF).

Προτεινόμενες από εμάς θεματικές περιοχές* που μπορείτε να αναδείξετε μέσα από το έργο σας είναι:
o   Κλιματική αλλαγή-κίνδυνοι και ευκαιρίες
o   Κυκλική οικονομία και βιοοικονομία
o   Πρωτοβουλίες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
o   Περιβαλλοντική εκπαίδευση-η επιστήμη της διδασκαλίας
o   Κυκλική οικονομία μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
o   Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων
o   Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
o   Στόχος 4ος αειφόρου ανάπτυξης (agenda2030): ποιοτική εκπαίδευση
o   Στρατηγική για τα απόβλητα
o   Νερό, επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυμάτων

Η δράση, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  και σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης, της επικράτειας , δηλαδή σε όλους εσάς τους αποδέκτες της πρόσκλησής μας.

Ευχαριστούμε και   Καλές Γιορτές ! 


ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
tel. +30 23810 51337 , fax. +30 23810 21737
mob. 6973557419 , e-mail. mail@kpe-edess.pel.sch.gr