Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018- 2019

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 5346/28-11-2018 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 196690/Δ2/16-11-2018 με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019” (Β’ 4517)».