Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ο Νόμος 4559/2018 "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις"

http://www.et.gr/images/stories/imerisia_03082018/20180100142.pdf
Περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Α/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση όπως:
Άρθρο 22 Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες
Άρθρο 23 Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
Άρθρο 24 Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται 
Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 26 Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
Άρθρο 27
Άρθρο 28 Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών