Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

1)      Εγκύκλιος  Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  σύμφωνα με  το αρ.19 του
ν.4488/2017 (ΑΔΑ Ω55ΘΗ-Φ0Α)
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A955%CE%98%CE%97-%CE%A60%CE%91

2)      Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους
δημοσίους υπαλλήλους (ΑΔΑ 6Ρ7ΤΗ-01Γ)
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A17%CE%A4%CE%97-01%CE%93

Τις ανωτέρω εγκυκλίους μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του
Ταμείου μας: www.mtpy.gr  ή στην Διαύγεια μέσω των ανωτέρω συνδέσμων
(links).

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή  τους και παραμένουμε στην διάθεσή
σας για οιανδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.