Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Τελικός αξιολογικός Πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για την κάλυψη της κενούμενης θέσης του Υπευθύνου του Σ.Σ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ